Üdvözlünk a Piatnik hivatalos magyarországi weboldalán!  

 • Rólunk
 • Letöltések
 • Fejlesztőknek
 • Hírek
 • Piatnik Klub
 • Kapcsolat
 • Üdvözlünk a Piatnik hivatalos magyarországi weboldalán!

   

  Piatnik Vlogger játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

  Legyél Te a Piatnik Vloggere

  Pályázati felhívás és versenyszabályzat a Piatnik Kft pályázatára

   

  1. Pályázati felhívás

   

  A Piatnik Kft által meghirdetett Legyél te a Piatnik Vloggere pályázat célja, hogy a pályázók egyéni szemszögű és hangvételű videós anyagok (vlogok) segítségével mutassák be kedvenc Piatnik társasjátékukat.

   

  1. Pályázat témája

   

  Olyan lelked videósok jelentkezését várjuk, akik képesek átadni az általuk kedvelt Piatnik játékok hangulatát, videós formában. Keresik és vállalják a lehetőségét, hogy szélesebb nyilvánosság előtt megmutathassák tudásukat és szenvedélyüket.

   

  1. A pályázat kiírója

   

  A promóciós játék szervezője a Piatnik Budapest Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban: "Kiíró"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

   

  1. Pályázati feltételek

   

  • A videónak egy Piatnikos társasjáték bemutatásáról kell szólni.
  • Kerülni kell a trágár kifejezéseket és valós személyek név szerinti említését.
  • Formai követelmények: a videónak legfeljebb 10 percesnek kell lennie, és a Pályázó saját Youtube csatornájára kell feltölteni.
  • A videó címében meg kell jelennie a következőnek: Piatnik Vlogger leszek
  • A videó leírásában kötelezően fel kell tüntetni a #piatnikvlogger hashtaget a beazonosíthatóság érdekében.
  • A pályázatra jelentkezhet bármely 18. életévét betöltött személy.

   

  1. A pályázati időszak kezdő és záró időpontja

   

  • A pályázati időszak kezdete: 2022. október 14. 10 óra
  • A pályázati időszak vége: 2022. október 31. éjfél

   

     6. A jelentkezés módja és a pályamű benyújtása

  A pályázaton való részvételhez az elkészített vlog Youtube linkjét legkésőbb 2022. október 31.-e 24:00-ig szükséges elküldeni a vlogger@piatnik.hu e-mail címre a „Piatnik vlogger” tárggyal, illetve az e-mail szövegtörzsében az alábbi adatok feltüntetésével:

  • név
  • születési idő
  • telefonszám

   

  1. Határidők

   

  A pályázatokat 2022. október 14. – 2022. október 31. között várjuk. A határidő lejártát követően beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A határidő lejártát követően beérkezett pályaműveket, valamint a hiányos pályázati anyagokat Kiíró nem fogadja el. A kiválasztott pályaművek készítői, 2022. november 4-én e-mailben vagy telefonon értesítjük. Az összes nevező, 20%-os kuponban részesül, erről 2022 november 4-én kapnak értesítést.

   

  1. Az elbírálás menete és eredményhirdetés

   

  A beérkező pályázatok alapján, a legjobb videókat a Piatnik Kft munkatársai választják ki, akikkel a megadott elérhetőségeken keresztül veszik fel a kapcsolatot.
  Az eredményhirdetésre a Piatnik Facebook oldalán kerül sor 2022. november 4-én.

   

  A zsűri az alábbi értékelési szempontok alapján hozza meg döntését:

  • ötletesség, kreativitás, eredetiség
  • technikai háttér, videózási tudás,
  • kommunikációs készség

   

  1. A díjazás részletei


  A vlogger pályázat nyertesei a következőkben részesülnek:

  • Minden nevező 20%-os kedvezményre jogosító kupont kap
  • A páláyzat győzteseinek a Piatnik megjelenést biztosít a közösségi felületein a nyertes pályaművel.
  • A pályázat győztesei választhatnak egy társasjátékot a Piatnik által felkínált játékok közül.

   

   

  1. További információk és feltételek

   

  A pályázaton való részvétel díjmentes, a pályázati anyag elkészítésének és a pályázaton való részvételnek mindennemű költségét a pályázó viseli. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

   

  A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy a pályázat saját egyéni-eredeti szellemi alkotása és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Kiírónak a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amennyiben a beadott pályázati munka harmadik személy jogát sérti. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ. A bármely okból jogsértő pályázatokat Kiíró jogosult a pályázati eljárás bármely szakaszában kizárni és a már nyilvánosságra hozott pályaművek nyilvánosság általi elérhetőségét megszüntetni a jogsértő helyzet megszüntetése érdekében.

   

  A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, és aláveti magát a Kiíró és a zsűri döntésének. Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.

   

  Kiíró fenntartja a jogot a Ptk. 6:588 §-nak értelmében, hogy a pályázatot egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja ugyanazzal a nyilvánossággal, mint ahogyan meghirdette. A pályázat egyoldalúan eredménytelenné nyilvánításának jogát Kiíró fenntartja. Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján – mely a pályázati kiírásban feltüntetésre kerül – bírálják el és értékeljék a pályamunkákat, továbbá ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles nyertest választania, továbbá azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek részben vagy egészben nem felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé –, a pályázatból kizárja.

   

  A zsűri döntése ellen kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

   

  Adatkezelés

   

  A pályázók a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, születési idő, telefonszám, e-mail cím, iskola neve és címe) a Kiíró mint adatkezelő és adatfeldolgozó nyilvántartásába kerüljenek, és azokat Kiíró minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a díj odaítélése és a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig.

  A pályázók a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a pályázattal összefüggésben fénykép, hang‑ és videofelvétel készüljön róluk, amelyet a kiíró Magyar Diáksport Szövetség ellenérték és korlátozás nélkül felhasználhat.

   

  A pályázati kiírásban szereplő személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek a pályázati művek és a szükséges személyes adatok benyújtásával adnak meg.

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII szóló tv. 6§ (3) bekezdésére figyelemmel, amennyiben az érintett a 16. életévét még nem töltötte be, nyilatkozata (személyes adatainak megadása, kezeléséhez való hozzájárulás megadásának stb.) érvényességéhez törvényes képviselője (szülő, gondviselő) beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

   

  Az érintettek egyben hozzájárulnak, hogy a nyertes pályaművek mellett nevük a Kiíró és a Megbízó kiadványaiban megjelenjen. Az érintettek illetve törvényes képviselőjük hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. A pályázat során benyújtott adatokat Kiíró harmadik fél részére nem továbbítja.

   

  Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog), továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.

  Kiíró, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.

   

  Felelősségkizárás

   

  A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), a pályázati határidők pályázó általi betartásának elmulasztásáért Kiíró nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helyes és valóságnak megfelelő tartamát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Kiírónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.

  Kiíró kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

  A pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

   

  Szerzői és felhasználói jogok

   

  A Pályázat:

  A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy Kiíró a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós munkákat kizárólag a Piatnik közösségi felületein szabadon, területi korlátozás nélkül, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (pl. bármely, tetszőleges honlapra feltöltheti).

   

  A pályázó a pályázat benyújtásával jogszavatosságot vállal, hogy az általa beküldött szellemi termék a sajátja, és hozzájárul, hogy a műve korlátlan felhasználási és felhasználás engedélyezési joga ellenérték nélkül Kiíró tulajdonába kerüljön. Fentiek értelmében pályázó a pályázat benyújtásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályaművet Kiíró ellenérték és korlátozás nélkül felhasználja, hasznosítsa, többszörözze, közzé tegye, átdolgozza, nyilvánosságra hozza, nyilvánossághoz közvetítse és forgalmazza.

   

   

  A nyertesek felkérhetőek további videóanyagok elkészítésére. Ennek díjazása egyéni megállapodás tárgyát képezi.

   

   

  A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek vállalása esetén érvényes.

   

  További információ:

  A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket az piatnik@piatnik.hu e-mail címre várjuk.