A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

Tisztelt Látogató!

A Piatnik Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Piatnik Kft. (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-268978) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Piatnik Kft.

A Piatnik Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

2. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. A regisztráció során megadott adatokat kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük.

3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott név, email cím.

Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után egyéb célból (jogszabályoknak, illetve szerződéses feltételeknek történő megfelelés) az adatokat megőrizzük, ám a leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

4. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Piatnik Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.

5. Az Ön jogai

5.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Piatnik Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

5.2. Ön bármikor jogosult kérni a Piatnik Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

5.3. Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.

5.4. Ön bármikor jogosult kérni a Piatnik Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Piatnik Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • a Piatnik Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Piatnik Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

5.5. Ön bármikor jogosult kérni a Piatnik Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Piatnik Kft. törli az Ön személyes adatait, ha

 • a Piatnik Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • a Piatnik Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Piatnik Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6. Panaszkezelés

6.1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Piatnik Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

 • személyesen a székhelyünkön: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
 • e-mail cím: piatnik@piatnik.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: +36 (1) 388 4122

6.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.